پوتین و جنگ های روم و كارتاژ

در سال 218 پیش از میلاد، هانیبال، ژنرال كارتاژی، در برابر قدرت و خواسته های روبه رشد جمهوری روم ایستاد و با رهبری ارتش كارتاژ، كه از اسپانیا تا جنوب گال (نام سرزمینی در عهد باستان كه شامل فرانسه، بلژیك و شمال ایتالیا می شد و یكی از استان های امپراطوری روم بود) و آلپ را شامل می شد، دومین دور «جنگ های روم و كارتاژ» (Punic wars) را به راه انداخت و شكست های سختی بر دشمنانش وارد آورد.