بانك های دولتی چقدر سود می دهند

میزان سوددهی بانك های دولتی همواره یك سئوال مطرح در محافل عمومی است. عمومی بدین معنی كه محافل كارشناسی به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند ولی كمتر پیش می آید تا مردم عادی به صورت یك بسته اطلاعاتی از این رقم مطلع شوند.