اپراتور اول شكست نمی‌خورد

اپراتور دوم تلفن همراه نتیجه اجرایی كردن بند «الف» ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه است. شبكه‌ای مستقل و موازی با مالكیت بخش غیردولتی در زمینه مخابرات در حال شكل گیری است.