اصطلاحات عرفا

در این درس ما می‏خواهیم به پاره‏ای از اصطلاحات عرفا اشاره کنیم. عرفا اصطلاحات زیادی دارند. بدون آشنائی با اصطلاحات آنها فهم مقاصد آنها غیر ممکن است و احیانا مفهومی ضد مقصود آنها را می‏رساند، و این از مختصات عرفان است.