آیین و آیین ها در نیرنگستان

با توجه به تحریفاتی كه از طریق انتقال فردی حادث می شود و همچنین این واقعیت كه هیربدستان و نیرنگستان با سبكی موجز و هدف روشن كردن مسائل برای افراد متخصص، توسط روحانیان و برای روحانیان تألیف شده بودند، اشتیاق پژوهشگران برای مطالعه نمونه هایی اینچنین از دانش عهد ساسانی، تا كنون محدود بوده است.