عقل، عرفان یا عاطفه؟

از آن‏چه در تبیین مفهوم ایمان گفته شد، نتیجه می‏گیریم كه یكی از راه‏های تقویت ایمان، استواری استدلال‏های منطقی و عقلی است؛ زیرا ایمان به عنوان فعل نفس انسان، مبتنی بر معرفت و شناخت است.