بمب گوگلی غزه

غزه، شهری در کشور فلسطین با بیش از ۱/۵ میلیون نفر جمعیت دو سال پیش مردمش درانتخاباتی دموکراتیک که مجری آن دولت های غربی و تشکیلات خودگردان (سرگردان) فلسطین بودند، حماس را به عنوان دولت حاکم بر کشور خود برگزیدند.