بازخوانی یک پرونده

«به قرآن سوگند می خورم که عضو هیچ دسته یا تشکیلاتی نبوده ام... آلمانی ها پانزده سال از عمر من، همسر و بچه هایم را از بین بردند... من بی گناهم و به خاطر جرم ثابت نشده پانزده سال عمرم از من گرفته شد...»