سالوادوردالی‌ خالق‌ نقاشی‌ سورئالیسم‌

(سالوادور دالی‌) یكی‌ از پیشگامان‌ هنرسورئالیسم‌ در دنیا است‌. نقاشی‌های‌ معروف‌سالوادور دالی‌ نشان‌ دهنده‌ سبك‌ سورئالیسم‌ یافرا واقعی‌ می‌باشد.