آداب و رسوم اهالی تربت جام

اهالی تربت جام چون از نظر مذهبی به دو دسته شیعه و سنی تقسیم می شوند، هر دسته ای از آنها یکی از اعیاد را مفصل تر و پر جنب و جوش تر برگزار می کند...