معرفی فیلم درخت گلابی : من هم روزی میم‌ای داشته ام!

باغبان سمج باغ مدام در گوش نویسنده این حرف را تکرار می کند که درخت گلابی قهر کرده است اما نویسنده حواسش در پی یافتن موضوعی برای نوستن است و توجه نمی کند . او کم کم در خاطرات نوجوانی اش غرق میشود و روزگاری را به یاد می آورد که با دختری به نام میم‌چه عشق می‌ورزید .