چگونگی شکل گیری و تاسیس کتابخانه ملی تبریز

پس از راه اندازی کتابخانه دولتی تربیت در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به همت محمد علی تربیت ، در سال ۱۳۳۳ آقای علی دهقان مدیر کل فرهنگ وقت استان، پیشنهاد داد تا کتابخانه بزرگ و مناسبی با مساعدت مردم تاسیس شود.