فيلترهاى اصلاح‌کننده

در عکاسى سياه و سفيد، فيلترهاى اصلاحي، عبارت است از فيلتر زرد و فيلتر زرد - سبز. هدف از آنها کاستن اثر اشعهٔ آبى بنفش است. وقتى اين اشعه زياد باشد، در نواحى موجود باعث کمرنگ شدن تصوير مى‌شود. مانند دريا، آسمان و کوهستان.

فيلترهاى ايجاد کنتراست

وظيفهٔ اين نوع فيلترها جداسازى در ناحيهٔ همجوار موضوع است که با وجود رنگ‌هاى متمايز در تصوير سياه و سفيد،به دو خاکسترى همرنگ و يکسان تبديل مى‌گردد. مثلا‌ً يک گل‌ سرخ پررنگ بر زمينه‌اى از برگ‌هاى سبز در عکس سياه و سفيد بدون اختلاف رنگى تبديل به تصويرى مسطح خواهد شد و جداسازى اين دو رنگ اتفاق نخواهد افتاد. پس لازم است اين کنتراست ايجاد شود. در اينجا يا از فيلتر قرمز استفاده مى‌کنيم و رنگ گل روشن و برگ‌ها تيره مى‌شوند؛ و يا از فيلتر سبز استفاده مى‌کنيم و گل را تيره و برگ‌ها را روشن‌تر مى‌کنيم؛ که مورد اول صحيح‌تر بنظر مى‌آيد. در هر عکس فيلتر رنگى اشياء همرنگ خود را روشن‌تر مى‌کند و رنگ مکمل آن را تيره‌تر مى‌سازد. گاهى نيز عکاس به عمد قصد دارد تا در تصوير ايجاد تضاد نمايد.

فيلترهاى پولاريزاتور

اين فيلترها براى حذف تأثير پرتوهاى نورى منعکس از اجسام براق يا آسمان روشن استفاد مى‌شود. همينطور براى حذف انعکاس‌هاى نامطلوب روى شيشه بکار مى‌رود. اين فيلتر در عکاسى رنگي، رنگ آسمان را تيره‌تر مى‌کند، بى‌آنکه در ساير رنگ‌ها تغييرى بدهد. اين فيلتر به رنگ خاکسترى خنثى است.

فيلترهاى خاکسترى

اين نوع فيلترها براى کاهش نور بکار مى‌روند؛ و در موارد بسيارى که مى‌خواهند ديافراگم را باز نموده ولى سرعت شاتر را اضافه ننمايند، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در مواردى که نور شديد باشد، مورد استفاده دارد. اين فيلترها نه در رنگ تأثير دارند و نه در کنتراست؛ و در غلظت‌هاى مختلف ساخته مى‌شوند.

فيلترهاى رنگى در عکس سياه و سفيد

فيلتر زرد

اين فيلتر نور آبى را جذب مى‌کند؛ از اين‌رو در عسکبردارى از آسمان يا در روز موجب مى‌وشد ابرها برجسته‌تر شده و تضاد خوشايندى بين ابرها و آسمان ايجاد شود. در مناظر نيز پوشش سبز زمين را روشن‌تر نشان مى‌دهد. در عکاسى چهره نيز رنگ موها و پوست را روشن‌تر مى‌کند.

فيلتر نارنجى

اين فيلتر رنگ‌هاى آبي، بنفش و تا حدودى سبز را جذب مى‌کند و رنگ‌هاى حدفاصل زرد تا قرمز را روشن‌تر مى‌نمايد. آبى آسمان را خاکسترى تيره و ابرها و ساختمان‌هاى سفيد را برجسته‌تر نشان مى‌دهد.

فيلتر قرمز

با اين فيلتر رنگ‌هاى آبى و سبز صحنه به‌صورت خاکسترى تيره جلوه‌گر مى‌شوند. نارنجى‌ها و قرمزها روشن‌تر مى‌شوند. اين فيلتر شفافيت تصوير را به نحو چشمگيرى حتى در فواصل دور حفظ مى‌کند.

فيلتر سبز

اين فيلتر موجب تفکيک رنگ‌ها مى‌شود. اين فيلتر آسمان را تيره‌تر مى‌کند.

فيلتر آبى

از اين فيلتر در عکسبردارى تک چهره و براى مشخص کردن چهره بکار مى‌رود. و رنگ چهره را مطلوب‌تر و طبيعى‌تر نشان مى‌دهد.