گذاشتن فيلم در دوربين و بيرون آوردن آن، حتماً در سايه انجام شود. اگر در محلى هستيد که هيچ‌گونه سايه‌اى وجود ندارد، از سايهٔ خودتان استفاده کنيد.


در هر عکس‌برداري، ابتدا کادر دلخواه خود را پيدا کنيد؛ سپس فاصلهٔ خود را (دوربين) از موضوع تنظيم نماييد؛ بعد سرعت متناسب با حرکت موضوع را تنظيم کنيد و در آخر، ديافراگم را با توجه به عمق ميدان وضوح موردنظر تعيين نماييد.


دقت کنيد موقع گرفتن عکس بند دوربين يا انگشت شما جلوى عدسى نباشد.


آرنج‌ها و بازوهاى خود را به دو طرف بدن بچسبانيد و بدون تکيه‌گاه در هوا رها نکيند چنانچه تکيه‌گاهى مانند ديوار، ميز و غيره وجود دارد از آن استفاده کنيد.


تکمهٔ عکسبردارى را آرام و يکنواخت فشار دهيد.


بعد از هر عسکبردارى فيلم را جلو ببريد. در دوربين‌هايى که پيش رفتن فيلم فنرهايى را خواهد فشرد و دوربين را براى عکس بعدى در حالت آماده قرار خواهد داد، اين کار را فقط لحظه‌اى پيش از گرفتن عکس انجام دهيد. زيرا پس از شارژ کردن يا تعويض فيلم ممکن است از گرفتن عکس منصرف شويد و نيز مدت‌ها در حالت فشردگى باقى بماند؛ و به‌تدريج قدرت و صحت خود را از دست بدهد. در صورت چنين موردي، بهتر است شارژ آن را خالى کنيد. يعنى بدون گرفتن عکس تکمهٔ عسکبردارى را فشار دهيد. در برابر سلامت دوربين يک کادر ارزشى ندارد.


در زمان‌هايى که به دوربين احتياجى نداريد آن را در کيف قرار دهيد و عدسى آن‌را هميشه تميز نگه داريد. براى پاک کردن عدسى از فرچهٔ نرم مخصوص و کاغذ عدسى پاک‌کن استفاده کنيد و از بکارگيرى پارچه‌هاى نرم يا جير يا مايعات خوددارى کنيد.


اگر کنار دريا رفتيد، دوربين را با کيف درون کيسهٔ نايلون بگذاريد؛ تا ماسه‌هاى مرطوب به گوشه و کنار آن بچسبد و باعث رنگ‌زدگى بخش‌هاى فلزى آن نشود. ممکن است در موقع پاک کردن عدسي، وجود ماسه خراش‌هاى غيرقابل جبرانى ايجاد نمايد.