وجه مشترک اين هنرها يعنى خراطى، منبت‌کارى، خاتم‌سازى و معرق کار با چوب مى‌باشد و در واقع اجزا و عناصر اصلى کار چوب است.