فراوانى و گستردگى مراکز بافت فرش در ايران، خبر از رقمى حدود سى هزار محل و مرکز کوچک و بزرگ قالى‌بافى را دارد؛ اما مراکز عمدهٔ بافت فرش در ايران عبارتند از: مشهد، تبريز، سراب، ماکو، سبزوار، تربت حيدريه، تربت جام، نيشابور، قاين، بيرجند، قوچان، کاشمر، تهران، ورامين، گرمسار، مناطق ترکمن‌نشين، مناطق عشايرى فارس، همدان، بيجار، سنندج، بلوچستان، کرمان، يزد، نائين، اصفهان، کاشان، قم، اراک، شهر کرد، ياسوج.


فرش فارس
فرش فارس
فرش مينياتور

تبريز، لچک-ترنج
فرش مينياتور تبريز، لچک-ترنج

فرش مينياتور سراب
فرش مينياتور سراب
فرش بيجار
فرش بيجار