اکثريت بافت‌هاى اين منطقه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم منسوب به شهر شيراز بوده است. و مبدأ و هويت بسيارى از قالى‌ها و گليم‌هاى اين ناحيه مبهم باقى ماند.


در ميان تمام قبايل جنوبي، قشقايى‌ها به‌خاطر کيفيت نيرومند رنگ‌آميزى دست‌بافت‌هاى خود شهرت بسيار دارند. قشقايى‌ها از مشهورترين و ثروتمندترين اقوام ايرانى هستند و هنر بى‌نظير آنان در بافت گليم آشکار مى‌شود. آنها در بافت گليم‌هاى خود از پشم رشته‌‌اى بلند، محکم و درخشان گوسفند پروار استفاده مى‌کنند که در کوچ‌هاى درازمدت نيز به نسبت ساير گوسفندان مقاومت بيشترى دارند. گليم‌هاى قشقايى شايد از مشهورترين گليم‌هاى ايرانى باشد، که قدرت و انرژى طراحى آنها در هيچ جاى ديگر يافت نمى‌شود. گليم‌هاى قشقايى داراى برش چاک‌دار است و گاه در آنها از تارهاى نخى و پشم طبيعى قهوه‌اى نيز استفاده مى‌شود.


طرح متن در گليم‌هاى قشقايى ترنج‌هاى هندسى شکل و نگاره‌هاى پراکنده بر روى طرح‌هاى شبکه‌اى مربع شکل و يا نگاره‌هايى به‌صورت نوارهاى افقى مستطيل مى‌باشد.


گلیم عشایر قشقایی
گلیم عشایر قشقایی