آفتاب

انجام سفارشات ترجمۀ آلمانی فارسی آلمانی

انجام سفارشات ترجمۀ آلمانی فارسی آلمانی
انجام سفارشات ترجمۀ آلمانی فارسی آلمانی
لادن مختاری مترجم کتبی, همراه و همزمان آلمانی از 1369 دانش آموختهٔ آموزش زبان آلماني،ترجمۀ گفتاري ونوشتاري ازدانشگاههای آزاد تهران مرکز، گئورگ-آگوست گوتينگن و تهران با تجربهٔ کامل در امور آلمان سوابق کاري: - دفترمطالعات سياسي و بين المللي به عنوان مترجم کتبي وهمزمان براي کنفرانس هاي بين المللي باانتشاربيش از 40مقاله وکتاب82-74 - دانشگاه آزاد تهران جنوب به عنوان مدرس آلماني 78-76 - فرهنگستان زبان و ادب فارسي به عنوان عضو گروه واژه گزيني سياسي 81-80 - اتاق بازرگاني ايران- آلمان به عنوان مترجم شفاهي 82-80 و از 1394 - مدرس آلماني رسانه اي به دانشجويان خارجي دانشگاه گوتينگن در مرکز دانشجويي پروتستان گوتينگن 84-82 - مترجم همزمان دادگاه عالي گوتينگن 86-84 - مسئول تهيه گزارش و ثبت اينترنتي در مرکز اقتصاد و آمار کامپيوتري EMNID در گوتينگن 88-86 - مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پرورش آبزيان با همکاري uftag و سازمان شيلات جمهوري اسلامي در استان گلستان89-88 - مسئول مکاتبات و تلفنات آلماني شرکت پارسا و پياده سازي سايت شيشه هاي نشکن و ضد گلوله napieralla به فارس و انتقال کامل 90-89 - مدرس در آموزشگاههاي سيمين, هرمس, مجتمع فني تهران و ... در 90-88 - استخدام پزشک در بیمارستانهای آکادمیک آلمان به همراه آموزش آلماني عمومی و تخصصی پزشکی ويژه پزشکان از تير 90 - ترجمۀ همزمان و کلیۀ متون حقوقی، رسمی و غیررسمی به صورت آنلاین در دارالترجمه های وين، 331 تهران، شبکۀ مترجمين ايران، دانشجو، سرو، سعادت آباد، ماندگار، قلم اول، انجمن نوین، پیشگامان ترجمه، زمانی 146 تهران، آتیه 264 تهران، بدیعی 1098 تهران، صلاحی، کیان ، پارسیس، دارالترجمه و دفتر حقوقي کانون در کلن، دفتر ترجمۀ برلين در تهران، دفتر ترجمۀ زوریخ در تهران، دارالترجمۀ سازگاریان کرج و ...

وبگردی

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۹۷۸۳۱۹۷۱

لادن مختاری

17 ، 763 ، قبل از چهارراه عباس آباد، انتهای خ. معلم

[email protected]