آفتاب

پارچه دست پاکنی .پارچه دست پاک کنیپخش انواع:تیکه پارچه،پارچه دست پاک کنی،دستمال کهنه ،پارچه نظافتی و دستمال نظافتی خان «حیرت انگیز خرید بدون واسطه از ما» فروشگاه ما تولید کننده و عرضه کننده انواع پارچه های دست پاکنی،تیکه پارچه،دستمال کهنه،دستمال بهداشتی،دستمال نظافتی پارچه نظافتی،انواع پارچه های: «نخی،پنبه ای،سفید ،خام...»در سایز های مختلف با کیفیت عالی و قیمت مناسب؛ همچنین آماده همکاری با شرکت های خودروسازی قطعه سازی،تمامی شرکت های صنعتی،تراشکاری،چاپخانه ها،کارخانه های بهداشتی،کارخانه های مواد غذایی و سایر کارخانه های نیازمند انواع پارچه دست پاک کنی هستیم «کیفیتی که انتظار داشتید با قیمتی که انتظار نداشتید» با مدیریت سعید خان 43 588 43 0919 ایمیل [email protected]

پخشانواع:تیکهپارچه،پارچهدستپاککنی،دستمالکهنه،پارچهنظافتیودستمالنظافتیخان


«حیرتانگیزخریدبدونواسطهازما»

فروشگاهماتولیدکنندهوعرضهکنندهانواعپارچههایدستپاکنی،تیکهپارچه،دستمالکهنه،دستمالبهداشتی،دستمالنظافتیپارچهنظافتی،انواعپارچههای: «نخی،پنبهای،سفید،خام...»درسایزهایمختلفباکیفیتعالیوقیمتمناسب؛

همچنینآمادههمکاریباشرکتهایخودروسازیقطعهسازی،تمامیشرکتهایصنعتی،تراشکاری،چاپخانهها،کارخانههایبهداشتی،کارخانههایموادغذاییوسایرکارخانههاینیازمندانواعپارچهدستپاککنی  هستیم


«کیفیتیکهانتظارداشتیدباقیمتیکهانتظارنداشتید»


بامدیریتسعیدخان    43 588 43 0919

ایمیل[email protected]        اطلاعات تماس آگهی

_02156759662_09194358843

، باغستان ، تهران شهریار