آفتاب

نیازمندشریک سرمایه گذاردرتوسعه وتجهیزموسسه آموزش عالی آزاد«««««««««نیازمندشریک سرمایه گذاردرموسسه آموزش عالی»»»»»»»»»»

- علاقمندان به سرمایه گذاری درموسسه آموزش عالی

-اساتیددارای مدرک دکتری یاکارشناسی ارشدحقوق

-اساتیددارای مدرک دکتری یاارشدمدیریت

-اساتیددارای مدرک دکتری یاارشدرشته زبان های خارجی

-کلیه علاقمندان به شراکت وسرمایه گذاری درموسسه آموزش عالی

لطفاعلاقمندی ورزومه خودرابه شماره 09196029351واتساپ فرمایید

سپاس ازمدیریت آفتاب

-اطلاعات تماس آگهی

09215368743

، تهران ، انقلاب