آفتاب

تسمه حمل بار سلیمیفروش انواع تسمه حمل بار تسمه باربرداری تسمه جرثقیل

فروش انواع تسمه حمل بار و تسمه برزنتی در متراژهای مختلف ،تسمه جرثقیل، تسمه باربرداری، تسمه تاورکرین

فروWww.tradingsalimi.com شگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار سلیمی فروشگاه سلیمی درقبال محصولات تقلبی هیچگونه مسئولیتی ندارد

فروش تسمه برزنتی از ۱تن الی ۵۰ تن

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۱ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۲متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۳ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۴ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۵ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۶ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۷ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۸متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۹ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۱۰ متری

تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۱۲متری

تسمه باربرداری ۳تن دوبل ۱ متری

تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۲متری

تسمه باربرداری ۳ تن  دوبل۳ متری

تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۴ متری

تسمه باربرداری ۳تن دوبل  ۵ متری

تسمه باربرداری ۳تن دوبل ۶متری

تسمه باربرداری  ۳ تن دوبل ۷ متری

تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۸ متری

تسمه باربرداری ۳ تن  دوبل۹ متری

تسمه باربرداری ۳ تن  دوبل۱۰ متری

تسمه حمل بار4تنی

تسمه باربرداری ۴تن دوبل ۱متری

تسمه باربرداری ۴تن دوبل ۲ متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 3 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 4 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 5 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 6 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 7 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 8 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 9 متری

تسمه باربرداری 4 تن دوبل 10 متری

تسمه باربرداری 4تن دوبل  12متری

تسمه حمل بار6 تنی

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 3 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 4 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 5 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 6 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 7 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 8 متری

تسمه باربرداری 6تن دوبل 9 متری

تسمه باربرداری 6 تن دوبل 10 متری

تسمه باربرداری  6تن دوبل 12 متری

تسمه حمل بار8 تنی

تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۱ متری

تسمه باربرداری  ۸تن دوبل ۲ متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 3 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 4 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 5 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 6 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 7 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 8 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 9 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 10 متری

تسمه باربرداری 8 تن دوبل 12متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۱ متری  تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۲ متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۳ متری

تسمه باربرداری  دوبل ۱۰تن ۴ متری

تسمه باربرداری  دوبل ۱۰تن ۵ متری

تسمه باربرداری  دوبل ۱۰تن۶ متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۷ متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۸ متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۹ متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن  ۱۰متری

تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن  ۱۲ متری

تسمه حمل بار 12 تنی

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 3 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 4 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 5 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 6 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 7 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 8 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 9 متری

تسمه باربرداری 12 تن دوبل 10 متری

تسمه حمل بار15  تنی

تسمه باربرداری تن دوبل 3 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 4 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 5 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 6 متری تسمه باربرداری 15 تن دوبل 7 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 8 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 9 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 10 متری

تسمه باربرداری 15 تن دوبل 12 متری

تسمه حمل بار20 تنی

تسمه حمل بار50 تنی

تسمه باربرداری 50 تن 3 متری

تسمه باربرداری 50 تن 4 متری

تسمه باربرداری 50 تن 5 متری

تسمه باربرداری 50 تن 6 متری

تسمه باربرداری 50 تن 7 متری

تسمه باربرداری 50 تن 8 متری

تسمه باربرداری 50 تن 9 متری

تسمه باربرداری 50 تن 10 متری

تسمه حمل بار

تسمه حمل بار ۳ تن ۳ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۴ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۵ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۶ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۷ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۸ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۹ متری

تسمه حمل بار ۳ تن ۱۰ متری

تسمه حمل بار 4تنی

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 3 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 4 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 5 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 6 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 8 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 9 متری

تسمه حمل بار 4 تن دوبل 10 متری

تسمه حل بار 6 تنی

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 3 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 4 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 5 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 6 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 7 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 8 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 9 متری

تسمه حمل بار 6 تن دوبل 10 متری

تسمه حمل بار 8 تنی

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 3 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 4 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 5 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 6 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 7 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 8 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 9 متری

تسمه حمل بار 8 تن دوبل 10 متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۱ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۲ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۳ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۴ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۵ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن۶ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۷ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۸ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۹ متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن  ۱۰متری

تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن  ۱۲ متری

تسمه حمل بار 12 تنی

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 3 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 4 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 5 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 6 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 7 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 8 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 9 متری

تسمه حمل بار 12 تن دوبل 10 متری

تسمه حمل بار 15  تنی

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 3 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 4 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 5 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 6 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 7 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 8 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 9 متری

تسمه حمل بار 15 تن دوبل 10 متری

تسمه حمل بار 20 تنی

تسمه حمل بار 50 تنی

تسمه حمل بار 50 تن 3 متری

تسمه حمل بار 50 تن 4 متری

تسمه حمل بار 50 تن 5 متری

تسمه حمل بار 50 تن 6 متری

تسمه حمل بار 50 تن 7 متری

تسمه حمل بار 50 تن 8 متری

تسمه حمل بار 50 تن 9 متری

تسمه حمل بار 50 تن 10 متری 

55428769Www.tradingsalimi.comاطلاعات تماس آگهی

55428769

، تهران ، تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک