آفتاب

آموزش plcشرکت کیان کنترل آپادانا نماینده رسمی فستو آلمان در اصفهان و چهارمحال بختیاری برگزار کننده تخصصی دوره های برق و اتوماسیون صنعتی می باشد.
در پایان دوره آموزشی به دانش پژوهان گواهینامه بین المللی فستو آلمان و گواهینامه کیان بدون نیاز به ترجمه اعطا می گردد.
سر فصل دوره آموزشی:

آشنایی با PLCهای خانواده S7-1200, 300, 400زیمنس
طریقه انتخاب قطعات و ماژولها از کاتالوگ زیمنس
ایجاد STATIONو پیکر بندی سخت افزار در tia portal
دستورات منطقی و روش برنامه نویسی ترتیبی
آشنایی و کار با انواع تایمر وکانتر PLCهای زیمنس
طریقه DOWLOADیک پروژه از PCبه PLCو UPLOADبرنامه از PLCبهPC
آشنایی با فضاهای مختلف حافظه در S7-300
انواع DATA TYPEو نحوه تعریف و آدرس دهی آنها
کردن متغیرها
FORCE وMODIFY و نحوهVARIABLE TABLE کار با
معرفی CROSS REFERENCEو تنظیمات آنها
برنامه نویسی ORGANIZATION BLOCKها و انواع وقفه در S7
اجرای پروژه های عملی در کلیه مباحث بالا با تجهیزات آموزشی،S71200-300
پنیوماتیک و الکترو پنیوماتیک 

ت.ت.م
اطلاعات تماس آگهی

09929260195

، اصفهان ، خیابان آتشگاه