آفتاب

آموزش حسابداری با10% تخفیف ویژه روزحسابدار فقط تا15آذر 

1.      آموزش صفرتاصدحسابداری ویژه بازارکار

2.      آموزش نرم افزرهای بیمه وحقوق

3.      آموزش نرم افزار های حسابداری

4.      آموزش وتنظیم اظهار نامه عملکرد وارزش افزوده

5.      آموزش دور های حسابداری وحسابرسی شرکتهای پیمانکاری ،بازرگانی،تولیدی به صورت مقدماتی وپیشرفته همراه باجزوه

هماهنگ کننده:خانم ادهمیاطلاعات تماس آگهی

09365953932

، کرمان ، خیابان استقلال کوچه شماره 1 انتهای کوچه موسسه حسابداری صدرآفرینان ایده پرداز