در اوايل قرن دهم هجرى به لحاظ نقل و انتقال ايلات ناآرام مناطق، که به‌منظور ايجاد امنيت و جلوگيرى از شورش‌هاى محلى خوانين يکى از سياست‌هاى زمامداران صفويه و قاجاريه بوده است، شهرستان زنجان از اين پديدهٔ سياسى متأثر شده و طوايفى از پنج ايل به نام‌هاى شاه‌سون، اوصانلو، مقدم، بيات و خدابنده‌لو را در خود جاى داده است.


 رختشوى خانه، موزه مردم شناسى، زنجان
رختشوى خانه، موزه مردم شناسى، زنجان
  منظره شاليزارى دردشتهاى زنجان، اَبهَر
منظره شاليزارى دردشتهاى زنجان، اَبهَر