بافت قديمی شهر، يزد
بافت قديمی شهر، يزد

بازار سُنتی و صنايع‌دستی يزد در جوار مسجد جامع كبير يزد، يزد
بازار سُنتی و صنايع‌دستی يزد در جوار مسجد جامع كبير يزد، يزد