خشك‌كردن ‌گوجه‌فرنگی ‌بر روى ‌بامها، روستای ‌شهميرزاد، سمنان
خشك‌كردن ‌گوجه‌فرنگی ‌بر روى ‌بامها، روستای ‌شهميرزاد، سمنان
 چادرهای ‌عشاير‌ی ‌شهميرزاد، سمنان
چادرهای ‌عشاير‌ی ‌شهميرزاد، سمنان