براى تهيه آرد چند لنگه گندم را با الاغ و قاطر حمل مى‌کنند و به آسياب مى‌برند و گاه يکى دو روز طول مى‌کشد تا به آسياب برسند و يکى دو روزى هم صرف گرفتن نوبت و آرد کردن گندم‌ها مى‌شود تا به خانه برگردند.


زنان عشاير‎شاهسون ‎درحال ‎پختن‎نان
زنان عشاير‎شاهسون ‎درحال ‎پختن‎نان