فضائى که در آن کالاهائى براى فروش يا توليد و فروش عرضه شود و محل تجمع و اغلب اگر در مسيرى ارتباطى نيز باشد. بازار خوانده مى‌شود.


از نظر کالبدى و فضائى بازار به دو شکل متداول بود: نخست به شکل کوى و راسته‌‌اى که در دو سوى آن دکان‌هائى ساخته مى‌شود و سپس ميدانگاه‌ها و فضاهاى باز وسيع در داخل شهر يا آبادى که به‌صورت محل تجمع و خريد و فروش مورد استفاده قرار مى‌گرفته.


بازار نه تنها به‌عنوان فضائى کالبدى و ساخته شده براى بازرگاني، بلکه به‌عنوان فضائى که داد و ستد کالا و تجمع در آن صورت پذيرد، فضائى که گاه در محيطى باز و گاه در کوى و راسته‌اى در نزديک تعدادى گذرگاه و دکان شکل گيرد، داراى سابقه‌اى چند هزار ساله است.