جزاير استان آذربايجان شرقى محدود به درياچه اروميه و رودخانه ارس است. نظر به اهميت جهانگردى جزيره‌هاى درياچه‌ اروميه و تبديل آنها به پارک‌هاى ملى مورد اشاره قرار مى‌گيرند: ۱.جزيره اسلامى (شاهي)، ۲.جزيره قويون داغى (کبودان) ، ۳.جزيره اشک ، ۴.جزيره آرزو ، ۵.جزيره اسپير.