از نظر وضعيت اقتصادى آذربايجان شرقى با توجه به وجود صنايع بزرگ و بازدهى کشاورزى و تجاري، مى‌توان گفت اين استان از امکانات قابل توجه اقتصادى برخوردار است.


اين استان از ظرفيت توليدى مهمى نيز برخوردار است و اغلب واحد‌هاى اقتصادى آن در مقياس کلان سنجيده مى‌شود. در مناطق شهرى استان، ترکيب فعاليت‌هاى اقتصادى با وجود توسعه مراکز صنعتي، نشانگر رونق بخش خدمات به نسبت ساير بخش‌ها است. در مناطق روستايى استان نيز وجود غالب با بخش کشاورزى است و و خدمات پس از آن قرار دارد. در مجموع بخش خدمات کشاورزى و صنعت عمده‌ترين بخش‌هاى اقتصادى استان را تشکيل مى‌دهند.


آذربايجان شرقى يکى از قطب‌هاى مهم صنعتى کشور محسوب مى‌شود. استقرار صنايع بزرگى چون ماشين‌سازى و تراکتور سازى در اين استان سبب شده است که اين کانون مهم از اهميت ويژ‌ه‌اى برخوردار شود.


علاوه بر اين وجود ده‌ها کارخانه بزرگ صنعتى و نيروگاه حرارتى تبريز، پالايشگاه و پتروشيمى تبريز و همچنين توسعه صنايع دستى از قبيل قالى‌بافى و دست‌بافت‌هاى ديگر و نيز استخراج معادن مختلف و متعدد و تأسيس مراکز بزرگ دام‌پرورى از رونق اقتصادى اين استان و وضعيت شکوفاى اقتصادى حکايت دارد.