کل ذخاير بانک دولتى در ۱۹۹۸ نسبت به سال‌هاى خارجى گذشته کاهش يافته است در صورتى‌که ذخاير و ارز خارجى نسبت به طلا افزايش يافته است. کل ذخاير مالى در ۱۹۹۸ نسبت به سال ۱۹۹۴ کاهش يافته است.

جدول ذخاير بانک دولتى (ميليون دلار) (The Europa World Year Book 1994,P:2296.&2000,P:2831)

۱۹۹۸ ۱۹۹۶ ۱۹۹۴ ۱۹۹۲ ۱۹۹۰
طلا ۶۱۸ ۶۹۱ ۷۹۳ ۶۸۱ ۶۸۹
حقوق برداشت مخصوص ۱ ۱۳ - - ۱
صندوق بين‌المللى پولى
(IMF Special Drawing Rights)
- - - - -
ارز خارجى ۱/۰۲۷ ۵۳۵ ۲/۹۲۹ ۸۵۰ ۲۹۵
کل ۱/۶۴۶ ۱/۲۳۹ ۳/۷۲۲ ۱/۵۳۱ ۹۸۵

جدول ذخيره پولى (ميليون روپيه)

۱۹۹۸ ۱۹۹۶ ۱۹۹۴ ۱۹۹۲ ۱۹۹۰
پول خارج از بانک ۳۰۱/۱۴۶ ۲۵۲/۰۶۹ ۱۹۵/۸۲۷ ۱۷۷/۸۵۶ ۱۴۴/۵۳۰
ذخاير بانک طبق جدول بانک ۴۲۳/۰۹۱ ۲۶۹/۹۴۷ ۲۳۵/۲۶۵ ۱۹۱/۶۱۳ ۱۵۶/۵۸۸
کل پول ۷۳۲/۲۹۱ ۵۲۸/۰۱۱ ۴۳۵/۳۸۸ ۳۷۸/۱۱۱ ۳۰۵/۹۷۸


در اوايل سال ۱۹۹۴ سخنگو دولت پاکستان اعلام کرد ذخاير ارزى اين کشور به ۲/۱ ميليارد دلار افزايش رسيده است. ذخيره ارز خارجى پاکستان نسبت به شروع سال ۹۴-۱۹۹۳، ۷۱۲ ميليون دلار افزايش يافته است. ارزى پاکستان در ماه اکتبر ۱۹۹۳ حدود ۲۵۰ ميليون دلار اعلام شده بود که اين امر نوساناتى را در برابرى ارزش روپيه نسبت به ارزهاى خارجى موجب شد. علت اصلى افزايش ذخاير پاکستان دريافت وام‌هاى طويل‌المدت از منابع خارجى است. پاکستان بيش از ۱۸ ميليارد دلار به منابع مختلف بدهکار است.