جدول درآمد سرانه ((Economic Survey.1999-2000,P.13 (Appendix) پاکستان را مشخص مى‌سازد و نشان مى‌دهد که در دهه ۱۹۹۰ درآمد سرانه اين کشور بين ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ روپيه در نوسان بوده است. با توجه به افزايش جمعيت اين کشور از ۱۰۹ ميليون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۶ ميليون نفر در سال ۲۰۰۰ درآمد سرانه پيشرفت نداشته است و اين موضوع نشان مى‌دهد که به‌رغم رشد جمعيت توليد ناخالص ملى اين کشور افزايش نداشته است. از اين مسئله توزيع در آمد در اين کشور مشکل مهمى است و دولت با چالش‌هاى اساسى در زمينه توليد روبروست.

جدول درآمد سرانه

درآمد سرانه (روپيه) جمعيت به ميليون سال
۴/۶۵۶ ۱۰۹/۴۲ ۹۱-۱۹۹۹
۴/۸۴۹ ۱۱۲/۲۰ ۹۲-۱۹۹۱
۴/۸۰۹ ۱۱۵/۰۴ ۹۳-۱۹۹۲
۴/۸۵۲ ۱۱۷/۹۳ ۹۴-۱۹۹۳
۴/۹۹۸ ۱۲۰/۸۸ ۹۵-۱۹۹۴
۵/۰۷۲ ۱۲۳/۸۷ ۹۶-۱۹۹۵
۴/۹۹۲ ۱۲۶/۹۰ ۹۷-۱۹۹۶
۴/۹۲۴ ۱۲۹/۹۷ ۹۸-۱۹۹۷
۴/۹۴۶ ۱۳۳/۰۱ ۹۹-۱۹۹۸
۵/۰۸۳ ۱۳۶/۰۱ ۲۰۰۰-۱۹۹۹