کل درآمدها در بودجه دولت مرکزى در ۲۰۰۰-۱۹۹۹، ۹۴۸/۵۶۰ ميليون روپيه مى‌باشد که نسبت به سال ۹۹-۱۹۹۸ (۸۵۶/۵۱۰ ميليون روپيه) و ۹۸-۱۹۹۷ (۱۶۷/۴۴۹ ميليون روپيه) افزايش يافته است. اکثر درآمدهاى دولت از ماليات بر درآمد و دارايى و ديگر ماليات‌ها تأمين مى‌شود.


سال مالى پاکستان از اول ژوئيه هر سال تا ۳۰ ژوئن سال بعد است. جمع‌آورى و تخصيص درآمد عمومى در سه سطح مرکزي، ايالتى و محلى انجام مى‌شود. حکومت مرکزى به لحاظ قدرت ماليات‌گيرى زيادى که دارد ملزم است تا حدود بسيار زيادى از درآمدهاى خود را بنابر قاعده‌اى که هر چند گاه يک‌ بار کميسيون ماليه ملي مورد تجديد نظر قرار مى‌گيرد، به ايالت‌ها واگذار کند.


کل هزينه در بودجه در ۲۰۰۰-۱۹۹۹، ۲۰۴/۶۴۲ ميليون روپيه مى‌باشد که نسبت به سال ۹۹-۱۹۹۸ (۴۹۸/۵۷۰ ميليون روپيه) و ۹۸-۱۹۹۷ (۹۳۹/۵۴۶ ميليون روپيه) افزايش يافته است.


پرداخت قروض و بخش دفاعى در بودجه بيشترين هزينه‌ها را در بر‌مى‌گيرد. در حالى‌که بخش خدمات اجتماعى کمترين سهم هزينه را به‌خود اختصاص مى‌دهد. از طرف ديگر همچنان‌که در جدول هزينه‌ها مشخص شده است سهم خدمات اجتماعى در ۲۰۰۰-۱۹۹۹ نسبت به گذشته کاهش يافته در صورتى‌که سهم پرداخت قروض و دفاع ملى افزايش يافته است.


در پايان سال ۱۹۹۵ دولت اعلام کرد کسرى بودجه از ۸ درصد به حدود ۵/۵ درصد کاهش يافته است جدول زير بودجه درآمدهاى مرکزى درآمدها و هزينه‌هاى دولت را در سال‌هاى اخير نشان ‌مى‌دهد:

جدول بودجه دولت مرکزى (ميليون روپيه)

درآمد ۹۸-۱۹۹۷ ۹۹-۱۹۹۸ ۲۰۰۰-۱۹۹۹
ماليات بر درآمد ۲۹۷،۶۱۷ ۳۰۷،۹۵۰ ۳۵۶،۰۰۰
ماليات اشخاص حقوقى و درآمد ۹۵،۵۹۸ ۱۰۴،۹۹۶ ۱۱۹،۰۰۰
ماليات فروش ۵۴،۰۸۶ ۷۲،۶۵۰ ۹۶،۵۰۰
ماليات بر تجارت بين‌المللى ۷۸،۷۱۰ ۶۱،۳۰۰ ۶۵،۵۰۰
در آمدهاى غير مالياتى ۱۰۴،۶۱۹ ۱۲۰،۶۸۰ ۱۴۱،۶۶۷
عوارض ۴۶،۹۳۱ ۷۳،۲۲۵ ۶۳،۲۷۱
کل ۴۴۹،۱۶۷ ۵۱۰،۸۵۶ ۵۶۰،۹۴۸

جدول هزينه‌ها (۲۰۰۰-۱۹۹۷)

هزينه‌ها ۹۸-۱۹۹۷ ۹۹-۱۹۹۸ ۲۰۰۰-۱۹۹۹
هزينه‌هاى جارى ۴۵۶،۶۳۵ ۴۷۸،۳۶۵ ۵۲۵،۹۰۴
دفاع ۱۳۳،۸۳۴ ۱۲۸،۰۰۰ ۱۴۲،۰۰۰
بهره ۲۴۴،۲۳۲ ۲۷۰،۲۵۰ ۲۸۷،۴۴۸
يارانه‌هاى عمومى دولت ۱۹،۵۳۲ ۱۷،۳۵۴ ۲۱،۱۸۷
خدمات اجتماعى ۹۵۴۲ ۸۹۵۲ ۹۵۷۸
هزينه توسعه ۹۰،۳۰۰ ۹۲،۱۳۳ ۱۱۶،۳۰۰
کل ۵۶۴،۹۳۶ ۵۷۰،۴۹۸ ۶۴۲،۲۰۴


در سال مالى ۹۹-۱۹۹۸ کل درآمدهاى کل درآمدهاى دولت ۸۵۶/۵۱۰ ميليون روپيه بود که ۹۵۰/۳۰۷ ميليون روپيه آن از درآمدهاى مالياتى تأمين مى‌شد. کل هزينه‌هاى دولت در اين سال ۵۷۰،۴۹۸ ميليون روپيه بود که ۲۷۰،۲۵۰ ميليون روپيه آن به پرداخت بهره و ۱۲۸،۰۰۰ ميليون روپيه آن صرف هزينه‌هاى دفاعى مى‌شد و تنها ۹۲،۱۳۳ ميليون آن صرف هزينه‌هاى توسعه مى‌شد.


در سال مالى ۲۰۰۰-۱۹۹۹ کل درآمدهاى دولت ۵۶۰،۹۴۸ ميليون روپيه بود که ۳۵۶،۰۰۰ ميليون روپيه آن از درآمدهاى مالياتى تأمين مى‌شد. کل هزينه‌هاى دولت در اين سال ۶۴۲،۲۰۴ ميليون روپيه بود که ۲۸۷،۴۴۸ ميليون روپيه آن به پرداخت بهره و ۱۴۲،۰۰۰ ميليون روپيه آن صرف هزينه‌هاى دفاعى مى‌شد و تنها ۱۱۶،۳۰۰ ميليون روپيه آن صرف هزينه‌هاى توسعه‌اى مى‌شد.


ارتشبد مشرف با تعيين ماليات ۱۵ درصدى و تحقيق و تفحص دولت براى دريافت اين ماليات در سال ۲۰۰۰ سعى داشت درآمدهاى دولت را افزايش دهد. اما بازرگانان و تجار در اعتراض به اين اقدام دولت دست به يک اعتصاب دو هفته‌اى زدند. اين اعتصاب که طولانى‌ترين اعتصاب در تاريخ پاکستان بود ضربه سختى به اقتصاد اين کشور زد و چندين ميليون دلار براى دولت هزينه به‌بار آورد. به نظر مى‌رسد مشرف مصمم است طرح دريافت ماليات را به اجراء درآورد و شمار ماليات دهندگان را در سال ۲۰۰۰، ۸/۱ ميليون نفر از جمعيت ۱۴۰ ميليون نفرى پاکستان هستند، افزايش دهد.