رشد توليد ناخالص در ۹۳-۱۹۹۲، ۳/۲ بود، اين رشد در ۹۴-۱۹۹۳ به ۸/۳ درصد و در ۹۵-۱۹۹۴ به ۷/۴ درصد رسيد. اين رشد در نتيجه اصلاحات اقتصادى صورت گرفته است. در برنامه هشتم ۹۸-۱۹۹۳ نرخ رشد ناخالص داخلى به ۶/۴ درصد رسيد.


سهم بخش‌هاى مختلف کالاهاى توليدى که در ۷۰-۱۹۶۹، ۱/۶۱ درصد توليد ناخالص داخلى بود در ۹۵-۱۹۹۴ به ۵۱ درصد کاهش يافت. سهم بخش کشاورزى در توليد ناخالص داخى که در ۷۰-۱۹۶۹، ۹/۳۸ درصد بود به ۲۴ درصد در ۹۵-۱۹۹۴ کاهش يافت. سهم بخش صنايع در توليد ناخالص داخلى از ۱۶ درصد در ۷۰-۱۹۶۹ به ۵/۱۸ درصد در ۹۵-۱۹۹۴ افزايش يافت.


توليد ناخالص داخلى به قيمت‌هاى واقعى در طى ۹۷-۱۹۹۰ سالانه به‌طور متوسط ۲/۴ درصد افزايش يافت ناخالص داخلى در ۹۷-۱۹۹۶ تا ۱/۳ درصد و در ۹۸-۱۹۹۷ تا ۳/۴ درصد رشد داشت و در ۹۹-۱۹۹۸ تخمين زده مى‌شد به ۱/۳ درصد برسد.


سهم کشاورزى (شامل جنگل‌دارى و ماهى‌گيرى ) در توليد ناخالص در سال ۱۹۹۹، ۸/۲۵ درصد تخمين زده مى‌شد. طى ۹۷-۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى کشاورزى سالانه به‌طور متوسط ۷/۳ درصد افزايش يافت و تخمين زده مى‌شد در ۹۹-۱۹۹۸ به ۴/۰ درصد برسد.


در ۹۹-۱۹۹۸ سهم صنايع در توليد ناخالص داخلى ۳/۲۵ درصد تخمين زده مى‌شد. طى ۹۷-۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى به‌طور متوسط سالانه ۲/۵ درصد افزايش يافت و تخمين زده مى‌شد در ۹۸-۱۹۹۷، ۰/۵ درصد افزايش يابد.


سهم معادن در توليد ناخالص داخلى ۵/۰ درصد در ۹۹-۱۹۹۸ تخمين زده مى‌شد. نفت و محصولات نفتى عمده‌ترين صادرات معدنى هستند. در ۹۹-۱۹۹۸ سهم ساختمان در توليد ناخالص داخلى ۷/۱۶ درصد تخمين زده مى‌شد. در طى ۹۷-۱۹۹۰ توليد ناخالص داخلى ساختمان سالانه به‌طور متوسط ۱/۵ درصد افزايش يافت. تخمين زده مى‌شد خدمات ۰/۴۹ درصد توليد ناخالص داخلى را در ۹۹-۱۹۹۸ به‌طور متوسط سالانه ۷/۴ درصد سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلى يافت.