جمعيت مکزيک را اکثرا نژادهاى سرخ ۳۰%، سفيد ۹%، و دورگه سرخ و سفيد ۶۰% تشکيل داده‌اند. ۷۳% مردم شهرنشين بوده و پرجمعيت‌ترين شهر آن (مکزيکو سيتي) ۵/۱۸% جمعيت کشور را تشکيل مى‌دهد.