در جمهورى چک انتخابات به شيوه حزبى صورت مى‌پذيرد. با توجه به نظام پارلماني، نمايندگان پارلمان، متشکل از دو مجلس نمايندگان و سنا انتخاب مى‌شود. در واقع مردم به احزاب رأى مى‌دهند و اين احزاب هستند که براساس ميزان و درصد آراءِ کسب شده نمايندگان خود را به پارلمان معرفى مى‌نمايند. ضمناً شرط حضور هر حزب در پارلمان کسب حداقل %۵ آراءِ مردم مى‌باشد.شهروندان جمهورى چک که داراى ۱۸ سال سن باشند، براساس قانون مى‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به‌علاوه براى کانديداهاى نمايندگى هم داشتن حداقل ۲۱ سال سن ضرورى است. اين شرط براى اعضاء مجلس سنا ۴۰ سال است. مدت نمايندگى در مجلس ۴ سال و در مجلس سنا ۶ سال است و در هر ۲ سال يک سوم تعداد نمايندگان مجلس سنا تغيير مى‌کنند.