جمهورى چک دارای ۷ منطقه مى‌باشد که عبارتند از:


۱. بوهيمياى مرکزى


۲. بوهيمياى شمالى


۳. بوهيمياى غربى


۴. بوهيمياى جنوبى


۵. بوهيمياى شرقى


۶. موراوياى جنوبى


۷. موراوياى شمالى


تعداد کل مراکز جمعيتى شهرى و روستائى در اين کشور حدود ۱۵،۰۰۰ واحد برآورد مى‌گردد. از اواسط قرن نوزدهم تقسيمات ادارى کشور در غالب مراکز شهردارى‌ها صورت مى‌گرفت، لکن تعداد اين مراکز به‌دليل تغيير در ترکيب و شکل شهرها کاهش يافت. در سال‌هاى پس از جنگ اين مراکز به حدود ۴۵۰۰ واحد کاهش يافت ولى از سال ۱۹۸۹ اين روند روبه افزايش گذاشت که عمدتاً به‌دليل تفکيک مجدد مراکز جمعيتى است. هم‌اکنون ۶۰۰۰ واحد شهرى داراى شهردارى در اين کشور وجود دارد.


تعداد شهرهاى داراى جمعيت بين ۵۰ الى ۱۰۰ هزار نفر در اين کشور کمتر از ۲۰ واحد است. در مقابل تعداد شهرهاى کوچک با جمعيت ۱۰ الى ۲۰ هزار نفر زياد و به ۱۰۰ واحد مى‌رسد. تعداد شهرهاى بزرگ با جمعيت بالاى ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷ شهر است که ۲۳% کل جمعيت کشور را در خود جاى داده است.


برطبق قانون‌اساسي، شهردارى‌ها مهم‌ترين تقسيمات ادارى کشور محسوب مى‌گردند که اصلى‌ترين مراکز اداره امور آن منطقه مى‌باشند. شهردارى‌ها نيز به‌طور مستقل و توسط يک هيأت مديره اداره مى‌شوند. دولت تنها زمانى در فعاليت‌هاى اين واحد مداخله مى‌کند که لزوم چنين دخالتى در حمايت از قانون احساس شود. اعضاء هيئت مديره نيز با رأى مستقيم و مخفى انتخاب مى‌شوند و دوره نمايندگى آنها ۴ سال مى‌باشد. (اصول ۹۹ الى ۱۰۵ قانون‌اساسى جمهورى چک).