مهم‌ترين مجامع و سازمان‌هاى بين‌المللى که جمهورى چک عضو آنها مى‌باشد عبارتنداز: ۱. سازمان ملل؛ ۲. سازمان تجارت جهاني؛ ۳. سازمان امنيت و همکارى اروپا؛ ۴. سازمان OECD؛ ۵. بانک جهانى و LMF؛ ۶. گروه ويشگراد (V4)؛ ۷. موافقت‌نامه تجارت آزاد اروپاى مرکزى CEFTA