جمهورى قبرس به ۶ بخش تقسيم شده است که عبارتند از: نيکوزيا (پايتخت)، فاماگوستا، ليماسول، پافوس، لارناکا و کايرنيا. هر بخش توسط يک فرماندار اداره مى‌شود. ساختار ادارات محلى در قبرس به سه شکل مى‌باشد:


- شوراى شهرى در رأس

- هيئت ‌مديرهٔ اصلاحات در سطح ميانه

- کميسيون‌هاى روستائى در پائين‌ترين سطح


اينها دستگاه‌هاى مستقل هستند، اعضاء اين دستگاه‌ها به‌وسيلهٔ مردم انتخاب مى‌شوند و دولت مرکزى از اين دستگاه‌ها حمايت مى‌نمايد. قابل ذکر است که در حال حاضر در بخش شمالى قبرس اين تقسيمات اعمال نمى‌گردد. پايتخت بخش شمالى لفکوشا (قسمت اشغالى نيکوزيا) مى‌باشد و بخش‌ها و شهرهاى مهم در آن بخش عبارتند از: لفکوشا (نيکوزيا)، قاضى موگيوسا (فاماگوستا)، گيرين (کايرنيا) و گوزل يورت (مورفو).

ادارات مستقل (Independent Offices)

ادارات مستقلى در قبرس وجود دارند که تحت نظارت هيچ وزارتخانه‌اى نيستند و به‌صورت مستقل عمل مى‌کنند که عبارتند از:


- ادارهٔ عمومى وکلا (به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و با شرکت وکلاى طراز اول تشکيل مى‌شود).

- ادارهٔ حسابرسى قبرس

- کميسيون برنامه‌ريزى

- کميسيون‌ سرويس‌هاى آموزشى

- کميسيون‌ سرويس‌هاى عمومى (توسط رئيس‌جمهور و اعضاء آن به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند).