مجمع ملى نيروى مردمى ارگان قدرتمندى و عالى دوست است و تنها ارگانى است که حق قانون‌گذارى و اجراى قانون را دارد و متشکل است از : نمايندگان بالاى ۱۸ سال، که از طريق رأى گيرى آزاد، مستقيم و مخفيانه براى مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند. تمام شهروندان کوبايى که ۱۶ سال يا بيشتر داشته باشند و به استثناى آن عده که عقب‌ماندگى ذهنى يا مجرم هستند حق رأى دارند. مجمع ملى نيروى مردمى هر ساله دو جلسه عادى برگزار مى‌کند و جلسه ويژه بر مبناى درخواست يک سوم تعداد وزارء و يا شوراى دولتى و واقع مورد نياز تشکيل مى‌گردد و در هر جلسه بيش از نيمى از تعداد کل نمايندگان بايد حضور داشته باشند. تمام تصميمات توسط مجمع، بجز آنهايى که مربوط به اصلاحات قانون اساسى است از طريق رأى اکثريت اخذ مى‌گردد. افراد حوزه انتخاباتى هر نماينده هر زمان که بخواهند حق ملاقات با نماينده خود را دارند.


مجمع ملى نيروى مردمى وظايف زير را عهده‌دار است:


اصلاح قانون اساسي؛ تصويب، تغيير و لغو قوانين؛ کنترل بر تمام ارگان‌هاى دولتى و کشوري؛ تصميم‌گيرى در مورد مشروطيت قوانين و احکام؛ الغاى قوانين تصوب شده توسط شوراى دولتى و هيئت وزرا؛ بررسى و تصويب برنامه‌هاى توسعه اقتصادى و اجتماعي، بودجه کشورى سيستم‌هاى مالى و اعتباري؛ تصويب رئوس کلى سياست داخلى و خارجي؛ تصويب و لغو پيمان‌هاى بين‌الملي: اعلام جنگ، پذيرش پيمان صلح؛ تصويب تقسيمات ادارى کشور؛ انتخابات رئيس جمهور: معاون اول رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور، معاون‌هاى رئيس جمهور و ساير اعضاى شوراى دولتي؛ انتخاب رئيس، معاون و منشى مجمع ملي؛ انتصاب هيئت وزرايى پيشنهادى رئيس جمهور از شوراى دولتي؛ انتخاب، رئيس، معاون و ساير قضات دادگاه عالى مردمي؛ انتخاب رئيس ديوان عالى کشور و قائم مقام رئيس و ديوان عالى کشور؛ موافقت با عضو عمومي؛ اعلام برگزارى انتخابات.


رئيس مجمع ملى داراى وظايف زير است: اداره جلسات مجمع، تعيين زمان جلسات عادي، پيشنهاد پيش‌نويس دستور جلسه، امضاى آگهى‌هاى رسمي، سازماندهى کميسيون‌هاى مجمع، حضور در جلسات شوراى دولتي.


شوراى دولتى از ميان اعضاى ملى انتخاب مى‌شود و شامل رئيس، يک معاون اول، پنج معاون و يک منشى و بيست‌وسه عضو ديگر مى‌باشد. با تشکيل هر دوره جديد مجمع ملي، اختيارات شوراى دولتى به پايان مى‌رسد. تمام تصميم‌گيرى‌ها از طريق آراء اکثريت صورت مى‌پذيرد و اين شورا پاسخگويى اعمال خود در مجمع ملى است. شوراى دولتى وظايف زير را عهده‌دار است:


درخواست جلسات ويژه مجمع ملي؛ تعيين زمان انتخابات براى مجمع جديد؛ صدور قوانين مصوبه در فاصله زمانى بين جلسات مجمع ملي؛ صدور فرمان بسيج در شرايط جنگى و تصويب پيمان‌هاى صلح هنگامى که مجمع در حالت تعطيل موقتى است؛ صدور دستورالعمل‌هاى دادگاه‌ها و دفتر رئيس ديوان عالى کشور؛ نصب و عزل سفراى کوبا در خارج به پيشنهاد رئيس مربوطه؛ قبول يا عدم به رسميت شناختن نمايندگان ديپلماتيک ساير کشورها در کوبا؛ لغو آن دسته از قوانين و مواد هيئت وزراء که مغاير با قانون اساسى است؛ الغاى نتايج و مصوبات کميته اجرايى سازمان‌هاى محلى نيروى مردمى که با قانون اساسى يا قوانين و احکام صادره از ارگان‌هاى ارجح‌تر مغايرت دارد! رئيس شوراى دولتي، در واقع رئيس دولت و کشور است و در تمام زمينه‌ها شوراى دولتى عاليترين نماينده دولت کوبا محسوب مى‌گردد.


رئيس شوراى دولتي، رئيس دولت و رئيس کشور است. هيئت دولت داراى وظايف زير است:


هدايت خط مشي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، اجتماعى و دفاع، طبق مقررات مجمع ملي؛ پذيرش پيشنهادها و پيمان‌هاى بين‌المللي؛ پيشنهاد پروژه‌هاى مربوط به برنامه توسعه عمومى و در صورت تصويب، نظارت در انجام آن؛ هدايت سياست خارجى و تجارى تنظيم لايحه‌هاى دولتى و تسليم آنها به مجمع ملي؛ تنظيم پيش‌نويس بودجه کشور؛ هدايت ادارات عمومي، اجراى قانون، اعلام احکام و نظارت دفاع امنيت ملي.

دولت محلى (استاندارى)

کشور به ۱۴ ايالت و ۱۶۹ شهر يا بخش تقسيم شده است که هفت ايالت آن شامل پيناردل‌ريو، هابانا، سيوداددولاهابانا، ماتانزاس، ويلاکلارا، سن‌فوژه، سنکتى سپريس مى‌باشد.


رأى دادن براى نمايندگان مجمع شهرى به شکل مستقيم، مخفيانه و داوطلبانه انجام مى‌گيرد. تمام شهروندان بالاى ۱۶ سال حق رأى دارند و تعداد نمايندگان هر مجمع متناسب با شمار جمعيت است.


در صورت غيبت، بيمارى يا مرگ رئيس شوراى دولتي، معادن اول مسئول است وظايف رئيس دولت را تقبل نمايد.

هيئت وزرا

هيئت وزراء عالى‌رتبه‌ترين ارگان اجرايى و ادارى است و متشکل از رئيس دولت و کشور، رئيس جمهور، معادل اول، معاون‌ها، وزراء، منشى و ساير اعضا که طبق قانون تعيين و مشخص مى‌شوند. کميته اجرايى آن شامل رئيس، معاون اول، معاون‌ها و ساير اعضاى هيئت وزراء است که توسط رئيس جمهور انتخاب مى‌شوند.


مجامع شهرى و ايالتى نيروى مردمى از طريق آراء، آزاد، مستقيم و مخفى انتخاب مى‌شوند. نامزدهاى کميته اجرايى ايالتى و شهرى توسط کميسيون که رياست آن به عهده نماينده ارگان رهبرى حزب کمونيست و شامل نمايندگان جوانان، کارگران، کشاورزان، انقلابيون و سازمان زنان مى‌باشد به مجمع مربوطه معرفى مى‌شوند. جلسات عادى و فوق برنامه مجامع محلى نيروى مردم بطور علنى برگزار مى‌شود و براى اخذ تصميمات و قانونى محسوب شدن جلسات حضور بيش از نيمى از اعضا ضرورى است. تصميمات از طريق رأى اکثريت تصويب مى‌شود.