براساس قانون اساسى بنگلادش که به تازگى در آن اصلاحاتى اعمال شده است، سيستم پارلمانى بر کشور حاکم گرديده است. بر اين مبنا انتخابات مجلس بنگلادش هر پنج سال يک بار انجام مى‌شود و نمايندگان منتخب مردم به پارلمان راه مى‌يابند. حزب اکثريت در مجلس عهده‌دار تشکيل دولت مى‌شود و رئيس حزب اکثريت در مجلس علاوه بر اينکه رياست مجلس يا قوه مقننه را عهده‌دار مى‌گردد رياست قوه مجريه يا دولت را نيز برعهده دارد. قوه قضائيه بر مبناى قانون اساسى بنگلادش مستقل از دو قوه ديگر اقدام مى‌کند.


بر مبناى سيستم پارلمانى که از سپتامبر ۱۹۹۱ بر بنگلادش حاکم شده است مردم نقش اساسى را در تعيين ساختار سياسى اين کشور ايفاء مى‌کنند. به‌عبارت ديگر با انتخابات، ترکيب مجلس و دولت دو رکن مهم سياسى شکل مى‌گيرند و مشخص مى‌شوند. بنابراين احزاب سياسى در اين کشور اهميت مى‌يابند.