براساس قوانين بنگلادش هر پنج سال يک‌بار انتخابات پارلمانى برگزار مى‌گردد و نمايندگان مجلس انتخاب مى‌شوند. رهبر حزب اکثريت در مجلس به رياست قوه مقننه (مجلس) انتخاب مى‌شود و رهبر حزب اکثريت که رياست مجلس را عهده‌دار مى‌شود رياست قوه مجريه را نيز برعهده دارد و کابينه خود را به مجلس معرفى مى‌کند.براساس تغييرات اخير در قانون اساسى و تغيير به سيستم پارلمانى از سيستم رياست‌جمهوري، انتخاب رئيس‌جمهور نيز از طرف مجلس صورت مى‌گيرد.


مجلس بنگلادش از ۳۳۰ عضو تشکيل شده است که ۳۰۰ نفر با رأى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود و ۳۰ نفر کرسى که اختصاص به زنان دارد از طرف نمايندگان منتخب مردم در مجلس انتخاب مى‌شوند. البته زنان مى‌توانند در انتخابات مستقيم نيز بخشى از ۳۰۰ کرسى را به‌خود اختصاص دهند.