مهم‌ترين سازمان منطقه‌اى که بنگلادش در آن فعاليت دارد، سازمان همکارى منطقه‌اى (اتحاد) آسياى جنوبى يا سارک (South Asian Assocation for Regional Co - operation) (SAARC) مى‌باشد که از دسامبر ۱۹۸۵ رسماً شروع به‌کار نمود.در اين سازمان علاوه بر بنگلادش کشورهاى بوتان، هند، مالديو، نپال، پاکستان و سرى‌لانکا عضو مى‌باشند و در زمينهٔ همکارى‌هاى اقتصادي، فرهنگي، اجتماعى فعاليت مى‌کنند.


مهم‌ترين اتحاديه‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى بين‌المللى و منطقه‌اى که بنگلادش در آنها مشارکت دارد به قرار ذيل مى‌باشد:


۱. کميسيون اقتصادى و اجتماعى آسيا و پاسيفيک((اسکاپ) The Economic and Social Commision For Asia and The Pacific (ESCAP)


۲. سازمان بين‌المللى کنف ((International Jute Organization (IJO) که مقرر اين سازمان در داکا مى‌باشد.


۳. مرکز توسعه جامع روتائى براى آسيا و پاسيفيک (سيرداپ - Center on Integrated Rural Deyelopment For Asia and The Pacific (CIRDAP)). مرکز سيرداپ نيز در داکا مى‌باشد.


۴. گروه ۷۷ (GROUP 77): ششمين اجلاس وزراء کشورهاى آسيائى گروه ۷۷ در ۱۶-۱۴ مارس ۱۹۸۷ در داکا برگزار گرديد.


۵. سازمان بين‌المللى دريانوردى((International Maritime Organization (I.M.O).


۶. شوراى خواربار جهانى (World Food Council).


۷. بانک توسعه آسيائى (Asian Development Bank).


۸. بانک اسلامى توسعه (Islamic Development Bank).


۹. بانک جهانى (World Bank).


۱۰. صندوق بين‌المللى پول (International Monetary Fund) - بنگلادش در ۱۹۸۷ به برنامه سه ساله SAF صندوق بين‌المللى پول پيوست. اين کشور در اجلاس ساليانه بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول شرکت مى‌نمايد.


۱۱. صندوق بين‌المللى براى توسعه کشاورزى ((ايفاد - International Fund For Agricultural Development (IFAD).


۱۲. سازمان خواربار و کشاورزى (فائو) - Food And Agriculture organization (FAO).


۱۳. کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد((انکتاد - United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).


۱۴. دفتر تجارت و توسعه ((وابسته به انکتاد - Trade and Development Board (TDB).


۱۵. اجلاس مديران عامل بانک‌هاى مرکزى ?سيانزا ?- ((South East Asia, Newzealand And Australia (SEANZA) شانزدهمين اجلاس شوراى مديران عامل بانک‌هاى مرکزى کشورهاى سيانزا در ۲۰-۲۱ آوريل ۱۹۸۶ در داکا برگزار گرديد.


۱۶. اتحاديه پاياپاى آسيائى ((Asian Clearence Union (ACU).


۱۷. اتحاديه الکترونيک آسيائى ((Asian Electronic Union (AEU) - در دهمين اجلاس مجمع عمومى اتحاديه الکترونيک آسيائى که در ۱۴ فوريه ۱۹۸۸ در دهلى نو برگزار شد، بنگلادش به‌عنوان معاون اتحاديه مزبور براى مدت دو سال انتخاب گرديد. يازدهمين اجلاس عمومى اتحاديه مزبور نيز در ۱۷-۱۶ ژانويه ۱۹۹۰ در داکا برگزار شد.


۱۸. اتاق بازرگانى بين‌المللى ((International Chamber of Commber of Commerce (ICC) - فدراسيون اتاق‌هاى بازرگانى و صنايع بنگلادش (FBCCI) در اتاق بازرگانى بين‌المللى عضويت دارد.


۱۹. اتاق بازرگانى و صنايع و تبادل کالاى اسلامى (Islamic Chamber of Commerce, Industry And Commodiry Exchange (ICCICE)) (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامي) - فدراسيون اتاق‌هاى بازرگانى و صنايع بنگلادش (FBCCI) در اتاق بازرگانى و صنايع و تبادل کالاى اسلامى که ۱۹ کشور در آن عضويت دارند، عضو مى‌باشد. پانزدهمين اجلاس کميته اجرائى اتاق بازرگانى و صنايع و تبادل کالاى اسلامى در ۲۴-۲۲ نوامبر ۱۹۸۹ در داکا برگزار گرديد.


۲۰. سازمان‌هاى توسعه تجارت اعضاء کنفرانس اسلامى (Trade Promotion Organization of The Member States of O.I.C) - فدراسيون اتاق‌هاى بازرگانى و صنايع بنگلادش در سازمان فوق‌الذکر عضويت داشته و رئيس فدراسيون در سال‌هاى اخير معاونت آن سازمان را به‌عهده داشته است.


۲۱. کنسرسيوم کشورهاى کمک‌کننده به جهان سوم - کنسرسيوم مزبور که مقر آن در پاريس مى‌باشد در ۱۹۸۶ اعطاء کمک ۲۲/۱ ميليارد دلارى به بنگلادش را تصويب نمود.


۲۲. انجمن بين‌المللى توسعه (International Development Assocation - IDA) - با دريافت ۴۶۳ ميليون دلار در ۱۹۸۶ بنگلادش دومين دريافت‌کننده اعتبارات انجمن مذکور براى کشورهاى جنوب آسيا بوده است.


۲۳. کميته کنترل جمعيت، شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد (ECOSOC) بنگلادش براى دوره ۹۲-۱۹۸۹ به عضويت اين کميته درآمده است.


۲۴. برنامه توسعه ملل متحد (United Nation Development Programme) - بنگلادش براى دوره ۹۳-۱۹۹۱ به عضويت شوراى سرپرستى برنامه توسعه ملل متحد درآمده است.


۲۵. سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (United Nation Industrial Development Organization) - بنگلادش تا ۱۹۸۹ در دفتر توسعه صنايع يونيدو عضويت داشته است.


۲۶. برنامه خواربار جهانى (World food Programme).


۲۷. فدراسيون حسابداران جنوب آسيا (South Asian Federation of Accoutants) - در سال ۱۹۸۴ اساسنامه فدراسيون تصويب و رسماً تأسيس گرديد. بنگلادش، هند، پاکستان، سريلانکا و نپال در اين فدراسيون عضويت دارند.


۲۸. سازمان بارآورى آسيائى (Asian Productivity Organization) - در تاريخ ۵-۲ آوريل ۱۹۹۰ از سوى سازمان فوق و با همکارى سازمان ملى بارآورى بنگلادش سمپوزيومى تحت عنوان ?سمپوزيوم ارتقاء بارآورى در سطح صنايع و شرکت‌ها? در داکا برگزار گرديد. در اين سمپوزيوم کشورهاى هند، اندونزي، فيجي، کره جنوبي، مالزي، نپال، پاکستان، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ايران شرکت نموده بودند.


۲۹. طرح کلمبو (Colombo Plan) - سى و دومين نشست ساليانه کميته مشورتى طرح کلمبو در اواخر سال ۱۹۸۸ در داکا برگزار شد و جمهورى اسلامى ايران نيز در آن شرکت نمود.


۳۰. کنفرانس وزراء کشورهاى کمتر توسعه يافته جهان (LDC) کنفرانس مقدماتى وزراء کشورهاى کمتر توسعه يافته جهان در اوائل سال ۱۹۹۰ در داکا برگزار شد.


۳۱. اجلاس وزراء دارائى کشورهاى مشترک‌المنافع.


۳۲. سازمان بين‌المللى کار ((International Labur Organization (I.L.O).


۳۳. کميته دائمى همکارى بازرگانى و اقتصادى (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامى) (Standing Committee For Commercial And Economic Cooperation (COMCED)