نمايندگى اين کشور در مسکو نزد تهران اکرديته مى‌باشد. تاکنون روابط اقتصادى چشمگيرى با آنگولا وجود نداشته که اکنون با فراهم شدن زمينه‌هاى ايجاد صلح و ثبات در اين کشور و با توجه به زمينه‌هاى بسيار مناسب فعاليت و همکارى اقتصادى بين طرفين، امکان توسعه روابط اقتصادى وجود داشته و هر دو کشور مى‌توانند با هم همکارى داشته باشند.


در بخش اقتصادى روابط دو کشور در حال توسعه بوده و شيلات جمهورى اسلامى ايران توانسته است با امضاء قراردادى به صيد ده هزار تن ماهى و اعزام ۴ کشتى صيادى به آب‌هاى آنگولا بپردازد.