تدريس و خصوصيات آن

- معمولاً از امکانات شنيدارى و ديدارى ساده استفاده مى‌شود.


- هدف اصلى‌اش، آموزش است.


- ارائه‌کننده بايد شيوه تدريس را بداند.


- براساس يک طرح درس مشخص انجام مى‌شود که قبلاً بايد آماده شده باشد.


- معمولاً مخاطبين چندان اطلاعى از موضوع ندارند.


- مخاطبين موظف به رعايت آداب خاص هستند.


- مخاطبين ملزم به دريافت هستند.


- کسب اطمينان از انجام فراروند دريافت و درک بسيار حائز است.


- حتماً بايد با کنترل کمى و کيفى دقيق انجام شود.


- مخاطبين از نظر دانش و آگاهى در موضوع ارائه، معمولاً با يکديگر همسطح و زير سطح ارائه‌کننده هستند.

سخنرانى عمومى و خصوصيات آن

در اين نوع ارائه شفاهي، معمولاً از امکانات شنيدارى و ديدارى استفاده نمى‌شود.


- بطور انفرادى صورت مى‌گيرد.


- مدتش معمولاً حدود نيم‌ ساعت و گاه بيشتر است.


- ارائه‌کننده بايد آيين سخنورى را بشناسد و با فن خطابه آشنا باشد.


- شخصيت سخنران و حرکات و رفتارش حين سخنراني، در موفقيت يا عدم موفقيت سخنرانى تأثير زياد دارد.


- مناسبت‌هايش گوناگون است و محتوايش نيز طبعاً تابع مناسب آن است.


- وضع روحى - عاطفي، احساسى مخاطب در اين نوع ارائه عامل مهمى است.


- شرايط زمانى - مکانى نيز مى‌تواند عامل مهمى باشد.