ارائه شفاهى از نظر امکانات غنى‌تر از ارائه کتبى است. اين امکانات را مى‌توان به چهار دسته تقسيم کرد:

امکانات مربوط به ارائه کننده

آنهايى هستند که از وضع کانال ارائه‌کننده ناشى مى‌شود.

امکانات مربوط به مخاطب

آنهايى هستند که از وضع کانال مخاطب ناشى مى‌شود.

امکانات مربوط به ماهيت شفاهى

- کلام


- سبک بيان و صدا


- حضور فيزيکى روياروي


- نگاه


- زبان بدن ( به ويژه حرکت دست‌ها و سر)


- تغييرات سريع و اصلاحات


- گفتارها و حرکت‌هاى موردي

امکانات مربوط به محيطى

آنهايى هستند که در محيط ارائه فراهم مى‌‌آيند و عبارتند از:


- وضع مکاني، زمانى و اجتماعى ارائه


- امکانات ديدارى - شنيداري