نوعى انتقال اطلاعات است که رسانه اصلى آن، کلام يا گفتار است. ارائه‌کننده ايده مورد نظرش را با استفاده از گفتار و برخى امکانات ديگر به مخاطب منتقل مى‌کند. ساخت و پرداخت جملات که بعضى از آنها پيش‌انديشيده و بعضى موردى و فى‌البداهه هستند، به هرحال نياز به نوعى انشاء مطلب دارد. از اين رو ارائه شفاهى در معناى عام به انشاى خطابى نيز موسوم است.