۱. اين روش براى کلاس‌هاى پرجمعيت قابل اجرا نيست.


۲. براى شاگردان دوره ابتدايى چندان مناسب نيست.


۳. روش اجراى آن بسيار مشکل است و به مهارت احتياج دارد.