هدف‌هاى کلى تدريس را مى‌توان به فعاليت‌ها يا اهداف جزئى تجزيه کرد. در چنين حالتي، فرد نه تنها مى‌تواند به هدف کلى برسد، بلکه احتمالاً مى‌تواند به هدف‌هاى مختلف ديگرى نيز دست يابد. در تجزيهٔ هدف‌ها، روابط هدف کلى با هدف‌هاى جزئى يکى از مسائلى است که بايد مورد توجه قرار گيرد و هنگام تهيهٔ برنامهٔ درسى فراموش نشود. از جمله مسائلى که در جريان تبديل و انتقال هدف‌ها به هدف‌هاى جزئى به هم پيوسته و منظم و مرتب حائز اهميت است، مى‌توان چند مورد را نام برد: روابط بين هدف‌هاى جزئي، انتظارات و خواسته‌هايى که بنابر هدف‌هاى جزئى از شاگردان مى‌رود، فرايند و ساخت فکرى شاگردان و احتمال تأثير هر هدف جزئى در تسهيل، منع يا بازدارى تحقق هدف‌هاى بالاتر.