آزمون‌هاى ميزان شده آزمون‌هايى هستند که غالباً به وسيلهٔ مؤسسات يا بنگاه‌هاى آزمون‌سازى دولتى يا خصوصى يا مراکز آموزشى علمى براى اندازه‌گيرى پيشرفت تحصيلى گروه‌هاى بزرگ شاگردان يا مقاصد ارزشيابى دوره‌هاى تحصيلى تهيه و توزيع مى‌شوند. در اين نوع آزمون‌ها، ملاک و معيار نسبى اندازه‌گيرى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. (سيف، على‌اکبر - ۱۳۶۴؛ ص ۴۷.)تهيه و اجراى اين نوع آزمون‌ها مستلزم داشتن تخصص و وقت بسيار است. از ويژگى‌هاى اين نوع آزمون‌ها، علاوه بر داشتن پايايى (reliability) و اعتبار، فراهم آوردن نورم يا هنجار است.


اين آزمون‌ها همراه با راهنماى دقيق در اختيار معلمان و آزمايش‌‌کنندگان قرار مى‌گيرد. بايد توجه داشت که هر يک از آزمون‌هاى ميزان شده مربوط به گروه سنى و کلاس خاصى است و فقط بايد براى همان گروه يا کلاس اجرا شود. بيشتر آزمون‌هاى هوش و استعداد از اين نوع آزمون‌ها هستند.